علی طاهری شرکت تیم سئو 021-88231072

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمیکالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمیکالیبراسیون چیست

کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه گیری و تعیین

صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی

دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت

فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شده

با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.

تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد می ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده است.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،استاندارد ایزو 17025،مهندس حامی امامی

آزمایشگاه صنعتگران شیشه آویژه موفق به استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه طبق استاندارد ISO/IEC 17025 از نظام تأیید صلاحیت ایران به شماره گواهینامه NACI/Lab/483 شده است.

آزمایشگاه کالیبراسیون : کالیبراسیون چیست

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمیشیشه آلات آزمایشگاهی کالیبره وکالیبراسیون حجمی

کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه گیری و تعیین

صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد.

هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی

دستگاه‌های آزمون و وسایل اندازه‌گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت

فرایند تاثیرگذار می‌باشد. این کار به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیری‌های انجام شد

ه با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد.

کنترل کیفی و کالیبراسیون چیست؟


کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک پارامتر با یک استاندارد مرجع و سنجش میزان اختلاف.

در زمینه تجهیزات پزشکی. کالیبراسیون به معنای مقایسه مقدار مورد انتظار خروجی یک وسیله

پزشکی با مقدار واقعی آن و اعلام میزان خطا است. استفاده از تجهیزات غیر کالیبره می تواند

باعث آسیب جدی به بیمار یا کاربر شده و هزینه های غیر ضروری به مجموعه تحمیل نماید.

بنابراین اطمینان از کالیبره بودن تجهیزات پزشکی ارتباط مستقیم با حفظ سلامت و ایمنی

بیمار و کاربر داشته و از وظایف اساسی هر مجموعه درمانی محسوب میشود.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،استاندارد ایزو 17025،استاندارد دفاعی

ایران IDS- شیشه آلات آزمایشگاهی با برگه کالیبراسیون،مهندس حامی امامی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

کالیبراسیون فرآیندی دوره ای

کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دورههای معین اقدام کرد بدین

ترتیب که دردورههای مشخصی دستگاه تست شده و روی آن برچسب مخصوصی که شامل

تاریخ کالیبره، تاریخ انقضای کالیبراسیون و کد کالیبراسیون بوده و ممهور به مهر آزمایشگاه کالیبراسیون

است، زده می شود. پس از آن باید از به کار گرفتن دستگاههای فاقد این برچسب یا دستگاههایی

که از تاریخ انقضای کالیبراسیون آنها گذشته است جدا خودداری شود.
کالیبراسیون میتواند در بسیاری از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمدهای ایفا کند و ابعاد مختلف

مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات، نظارت و بازرسی را متحول سازد. نتایج هر آزمون،

کالیبراسیون باید به طور صحیح، واضح، بدون ابهام و مبتنی بر واقعیات و طبق دستورالعملهای

خاص مندرج در روشهای آزمون یا کالیبراسیون و کنترل کیفی گزارش شود. نتایج معمولاً در قالب

گزارش آزمون یا گواهینامه کالیبراسیون گزارش می شود و باید شامل کلیه اطلاعاتی که در استاندارد

ایزو 17025 به آنها اشاره شده است، باشد.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

اهداف کالیبراسیون و کنترل کیفی


• کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه
• افزایش عمر تجهیزات پزشکی
• کاهش مواد قطعات و ملزومات مصرفی
• جلوگیری از مراجعات متعدد بیمار به مراکز درمانی به منظور کسب اطمینان از صحت آزمایشها
• افزایش بهرهوری سیستم و ارائه خدمات درمانی مطلوب
• به حداکثر رساندن دسترسی به دستگاه و قابلیت اعتماد
• کاهش هزینه های دستگاه

لزوم انجام کالیبراسیون حجمی و کنترل کیفی


معمولاً از کارافتادگی و خواب دستگاهها میتواند پیامدهای نامطلوب زیادی را به همراه داشته باشد از جمله:
• بیکاری نیروی انسانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم
• کاهش و یا توقف فعالیتها و خدمات بیمارستانی
• نارضایتی مراجعه کنندگان و تخریب روحیه کاربران دستگاهها
• رکود و یا از بین رفتن سرمایه مراکز درمانی و در نهایت ایجاد ضرر به واسطه از بین رفتن سرمایههای ملی
• استفاده از آزمون کالیبراسیون و کنترل کیفی در بررسی و تأیید اسقاطی بودن تجهیزات پزشکی

انواع روشهای اجرایی کنترل کیفی و کالیبراسیون حجمی


• ادواری: که منظور از انجام آن کالیبره کردن تجهیزات براساس دوره زمانی معین شده و ثبت سوابق آن در فرم سوابق کالیبراسیون مربوطه باشد.
• اتفاقی: تجدید کالیبراسیون تجهیزات پیش از موعد مقرر تعیین شده در برچسب کالیبراسیون و پس از انجام تعمیرات اتفاقی.

انواع برچسب کالیبراسیون و کنترل کیفی


1- برچسب سبز: نشان دهنده آن است که دستگاه تست شده و نتایج آزمون بیانگر آن است

که عملکرد دستگاه در رنج استاندارد است.


2- برچسب زرد: مشروط؛ نشان دهنده آن است که نتایج حاصل از آزمونها بیانگر آنست که برخی

تستها خارج از حد استاندارد است و دستگاه در برخی حالتها مشروط و محدود گردیده است.


3- برچسب قرمز: مردود؛ نتایج حاصل از انجام آزمونها بیانگر آنست که دستگاه قابلیت استفاده

در بخش درمانی را نداشته و نیاز به سرویس و تعمیر دارد.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

نگهداشت


به کلیه برنامه‏ها، فرایندها و روش‏های اجرایی اطلاق می‏شود که به منظور حصول اطمینان از ایمنی

و عملکرد مؤثر و صحیح تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار می‏گیرند. این تعریف شامل فرایندهای

نصب و راه‏اندازی، آموزش‏های اولیه، آزمون‏های پذیرش، کالیبراسیون و تنظیم، نگهداری، تعمیرات

جزئی، کلی و اساسی، انجام کلیه آزمون‏ها برای حصول اطمینان از ایمنی و عملکرد مورد نظر،

ارتقاء نرم‏افزاری و سخت‏افزاری و آموزش‏های ادواری و موردی و … است که منجر به استفاده بهینه

از تجهیزات پزشکی می‏شود.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات


• سیستم نگهداری و تعمیرات واکنشی (Reactive Maintenance): بعد از وقوع خرابی نسبت به تعمیر ماشین و بازگشت وضعیت به حالت اولیه اقدام میشود.


• نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance): یک روش سیستماتیک برنامه ریزی و زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی با هدف جلوگیری از فرسایش غیر عادی اجزا دستگاه و کاهش توقفات اضطراری تجهیزات.


• نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (Predictive Maintenance): به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می گردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین در حین بهره برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین میشود.


• نگهداری و تعمیرات موثر (Proactive Maintenance): با هدف بهبود وضعیت کارکرد ماشین آلات، کاهش میزان نیاز آنها به اجرای نت و حذف کامل علل وقوع خرابی ها انجام می گیرد.


• نگهداری برنامه ریزی شده (Planned Maintenance):
انجام نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی به صورت کامل، نیازمند یک سری تجهیزات کالیبراتور و آنالایزر است که صحت و درستی عملکرد این تجهیزات در نتایج PM بسیار تاثیرگذار است.

ویژگیهای موثر در انتخاب شرکت های فعال در زمینه کالیبراسیون و کنترل کیفی


• داشتن مجوز ارائه خدمات کنترل کیفی از اداره کل تجهیزات پزشکی


• رعایت کلیه ضوابط و الزامات اجباری تعیین شده از اداره کل تجهیزات پزشکی


• دارا بودن پروانه اشتغال خدمات کنترل کیفی تجهیزات تصویر برداری از سازمان انرژی اتمی ایران


• رعایت ضوابط مرتبط با اسکوپ و تعرفه تعیین شده از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی


• انجام آزمونهای کنترل کیفی طبق زمان بندی اعلام شده از اداره کل تجهیزات پزشکی


• داشتن سابقه اجرایی مراکز درمانی طی چند سال اخیر


• آشنایی با الزامات و دستورالعملهای PM (نگهداشت پیشگیرانه) بر طبق استانداردهای اجرایی بین المللی


• کادر فنی مجرب و کارآزموده در زمینه های تخصصی مختلف


• بانک اطلاعات قوی از استانداردهای تجهیزات پزشکی ملی و بین المللی


• دستگاه های اندازه گیری دقیق با قابلیت ردیابی تا استانداردهای بین المللی (کالیبره شده)


• آگاهی و شناخت کارکنان مربوطه نسبت به تغییرات الزامات و قوانین کالیبراسیون و PM


• ارائه گزارشهای آماری دقیق و فنی


• امکان انجام آزمون انواع پارامترهای کمیتی، کیفیتی و ایمنی الکتریکی برای هر دستگاه پزشکی طبق الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی،شیشه آلات کالیبره،ظروف حجمی

تعریف دقیق کالیبراسیون در استاندارد دفاعی ایران به شماره ۴۷۲۳ آمده است.

کالیبراسیون حجمی ،مهندس حامد امامی،برگه کالیبره،مهندس حامی امامی
آزمایشگاه کالیبراسیون ،وظایف کارشناس آزمایشگاه،میکرو بیولوژی،ظروف شیشه ای حجمی آزمایشگاهی،مواد شیمیایی صنعتی

آموزش شیشه گری

آموزش شیشه گری

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

هدف از آموزش شيشه گری بعنوان يك واحد درسی  براي شيمی علوم پايه نيازی بوده كه از ابتداي پيدايش آزمايشگاههای علمی تحقيقاتی برای محققان وتكنسينها ومربيان آزمايشگاه وجود داشته و در نهايت ضروری دانستند كه بعنوان يك درس تدريس گردد.با شناخت شيشه وخواص آن متخصص ميتواند با انتخاب صحيح ازمايشی نتيجه بخش وباصرفه داشته باشد.جگونه؟بعضی شيشه ها با بعضي مواد شيميائی تركيب ميشودو محقق يا تكنسين اگربدون در نظر گرفتن اين موضوع واكنشی را انجام دهد به نتيجه دلخواه نخواهد رسيد و مجبور ميشود بارها وبارهاآنرا تكرار نمايد كه اين  دراين درس دانشجو با انواع شيشه هائی كه درآزمايشگاه سر و كار دارد و مورداستفاده آن آشنا ميشود،مقداری آموزش شيشه گری ميبيند و تمرين ميكند ودرآخر ياد ميگيرد كه بتواند وسايل ابتدائی را كه كسری آن موجب به تعويق افتادن كار و به هدر رفتن  مبالغی بودجه ميشود با يك مشعل گاز و اكسيژن ساخته، مسئله را حل كند.به اين ترتيب مقداری باورنكردنی وقت وسرمايه  صرفه جوئی مي نمايد.
شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه گری
این کارگاه با هدف آشنائی دانشجویان جهت رفع نیاز اولیه در آزمایشگاه وساخت لوازم ساده مانند لوله آزمایش,زانوئی,لوله موئینه وپرداخت لبه های تیز شیشه برگزار میگردد.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

آموزش شیشه گری مهارتی است که نیاز به تربیت دست برای چرخاندن شیشه ,هماهنگی جشم و ریه برای دمیدن در آن ,دقت در اندازه گیری با چشم برای تنظیم قطر بالون در حال دمیدن, دارد و این مهارتها فقط با تمرین جدی و راهنمائی استاد در کارگاه بصورت عملی امکان پذیرمیباشد.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

پیدایش شیشه:

شیشه در طبیعت به صورت کوارتزدر ماسه های کنار دریا ومعادن سنگ کوارتز, از دگرگونی سنگ سیلیس(sio2)که در مجاورت حرارت مرکز زمین ذوب و سپس شفاف و سرد شده وجود دارد.شیشه کوارتز که به آن درّکوهی هم میگویند در گذشته مانند الماس جزء سنگهای گرانبها بوده واز آن لوازم تزئینی درست میکردند.

تاریخچه شیشه گری:

“با توجه به اشیاء یافت شده باستانی معلوم شده از حدود 4000تا 4500 سال پیش انسان توانسته شیشه را درکارگاه ذوب نماید واز آن مهره های تزئینی و زینتی بسازد,ولی اینکه اولین بار کدام قوم ودر کدام منطقه به این صنعت دست یافتند مشخص نیست.انسان از زمان شناخت ذوب شیشه بدلیل نجابت(میل ترکیبی کم)آن نسبت به فلزات, جهت نگهداری روغنهای معطروعصاره گیاهان بکار میبرده است,هرچه علم شیشه گری رشد کرده کاربرد بیشتری در صنایع و زندگی روزمرّه پیدا کرده است.در ایران در ناحیه خوزستان که تحت نفوذ فرهنگ بین النهرین بوده اشیای  ساخته شده با پوشش لعاب شیشه ای در حدود  4000سال پیش(2000ق.م.)یافت شده است.”

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

آشنائی با شیشه:

ماده اصلی شیشه های مختلف اکسید سیلیسوم sio2که بصورت  سنگ  سیلیس در طبیعت است و مواد معدنی دیگری که بیشتر اکسید یا نمکهای فلزی میباشد.

حرارت پذیری شکنندگی,میل ترکیبی با موادشیمیائی, شفافیت از خصوصیاتی است که با تغییر نسبت مواد مخلوط در آن تغییر میکند.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

در اینجا ما تنها به ذکر کلی ترکیبات سه نوع شیشه که در آزمایشگاه مصرف میشود میپردازیم:

1 کوارتز(درّکوهی): این شیشه حدود 90 تا 98%   سیلیس  و بقیه, نمکهای فلزی است.كوارتز امريكائي

5/96درصد سيليس.

3% اكسيد بور

و5/0%اكسيد آلومينيوم(آلومينا)

در تركيب خود دارد.

خاصیت آن حرارت پذیری زیاد (مقاومت در برابر حرارت)میباشد که میتواند تا حدود 1000درجه را بدون پیدا کردن تنش تحمل نماید.برای ذوب از شعله هیدروژن واکسیژن باید استفاده شودکه حرارت بالای 2000درجه سانتیگراد تولید می کند. دمای ذوب کوارتزاز1400  به بالااست و از 1800 میتوان به آن شکل داد . دمای تنش گیری کوارتز حدود 1050-1200درجه می باشد.

2- بوروسیلیکات(پیرکس) : حدود 70 تا75%   سیلیس  و25تا30% بقیه نمکهای فلزی میباشد.

مواد تركيب شده در آن عبارت است از:سيليس(sio2) 3/74درصد.

اكسید بوريك(B2o3)17 درصد.

آلومينا(Al2o3)2درصد.

اكسيد سديم(Na2o)5/4درصد.

اكسيد پتاسيم(K2O )2درصد.

اكسيد كلسيم(Cao)2/0درصد ميباشد.

دمای حرارت  قابل اطمینان حدود 400 الی500 درجه در صورت داشتن مایع درون ان است یعنی اگر خشک آن را روی شعله بگیریم مسلماٌ تنش پیدا کرده و میشکند,  مگر اینکه به آرامی خنک شود.دمای ذوب آن 800تا1400درجه میباشد.

دمای تنش گیری

پیرکس حدود,570 تا550 درجه می باشد. با توجه به اینکه اکثر شیشه های آزمایشگاه پیرکس میباشد, ما در کارگاه شيشه گري هم به این دلیل هم بدلیل اینکه رواني(سياليت)ان كمتر از قليائي است و تنش کمترپيدا ميكنداز این نوع شیشه برای آموزش استفاده میکنیم.

3- قلیائی(سودائی): حدود 40 تا 60%   سیلیس  و40تا60% بقیه,نمک های فلزی میباشد.

مقدار مواد تشكيل دهنده شيشه قليائي بشرح زير است:

سيليس (sio2) 60 درصد

اكسيد آلومينيوم(Al2o3)6/2درصد

آهك(cao)7/5درصد

اكسيد منيزيم(Mgo)9/2درصد

اكسيد پتاسيم(K2o )2/1 درصد

اكسيدسديم (Na2o )3/26درصد

انديدريدبوريك (B2 o3 )5/0 درصد3/26

این شیشه با توجه به اکسید سدیم زیادی که دارد بیشتر با مواد شیمیائی ترکیب و  PH آنها را تغییر میدهد,برای نگهداری طولانی مدت مواد مناسب نیست.در آزمایشگاه بیشتر برای ظروف اندازه گیری مانند پیپت وبورت  بکار برده میشود.مقاومت در مقابل تغييرات نا گهاني دما(شوك حرارتي)دا منه اي ازتغييرات دماميباشد كه شيشه با ضخامت                ( ( thickness متوسط،براثر سرد شدن ناگهاني نميشكند. دمای تنش گیری حدود 400تا 450درجه میباشد.دمای ذوب درحدود 560تا900 درجه است

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

نمکهای فلزی مانند :سدیم, پتاسیم , آلومینیوم,آهن ,کبالت,کلسیم و نمکهای دیگر می باشند. که هر کدام به منظور خاصی در ترکیبات شیشه مورد مصرف میباشند.

تنش (stress) : وقتی که به یک جسم جامد  بطور موضعی حرارت میدهیم مولکولهای آن  به جنبش در میایند وجا بجا میشوند ولی پس از سرد شدن فرصت برگشت به جای خود را پیدا نمیکنند , در اینصورت جای بیشتری اشغال و به بقیه جسم فشار میاورند این حالت را تنش میگویند.

تنش گیری (annealing): عبارت است از حرارت دادن جسم تا دمای قبل از ذوب که برای شیشه های مختلف در بالاگفته شده است و سپس به آرامی خنک  کردن آن.

آموزش عملي

همانطور كه قبلا گفته شدآموزش شیشه گری مهارتی است که نیاز به تربیت دست ريه وچشم برای انجام شيشه گري  دارد

برش شيشه:لوله هاي شيشه ای بصورت شاخه هاي5/1متري ميباشند كه بايدمقدار مورد احتياج را از ان جدا كرد براي برش از الماس مخصوص لوله كه تيغه فولادي با لبه تيز شده است استفاده ميكنيم.روش بريدن در كارگاه اموزش داده خواهد شد.

ابزار اندازه گيري طول لوله متر فلزی است كه همه با آن آشنائی داريد.

ابزار اندازه گيری قطر لوله كوليس ورنيه است كه با دقت مندرج در روی انتهاي حط كش درج شده تا صدم ميليمترفطر خارجی،قطرداخلي وضخامت لوله را ميتوان اندازه كيري كرد.ورنيه را به اينترتيب درجه بندي مي كنند:49ميليمتر را به 50 قسمت مساوي تقسيم مي كنند.در اين صورت هر خط 02/0ميليمتررا نشان ميدهد.

يا9ميليمتر را به ده قسمت مساوي تقسيم مي كنند،هر قسمت 1/0ميليمتر را نشان خواهد داد.باطرزكارآن در كارگاه آموزش خواهيد ديد.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

روش گرفتن لوله با دست چپ

لوله را از وسط دردست چپ  درمشت طوری میگیریم که پشت دست رو به بالا و انگشتان رو به

میز باشد ، لبه ایکه باید حرارت بخورد طرف شعله و طرف بسته لوله سمت انگشت کوچک قرار

داشته باشد . هر کدام از انگشتان باید به وظیفه خود را که از مغزفرمان میگیرد مستقل از انگشتان

دیگر بدرستی عمل کنند.

انگشت شست و سبابه(نشانه)لوله را حدود 3/1 (یک سوم) پیرامون یا محیط لوله میچرخاند.

انگشت سوم و چهارم حائل لوله هستند ولی شیشه رامحکم نگاه نمیدارند،انگشت کوچک

باید تمام وزن لوله را تحمل نماید و دخالتي در چرخاندن لوله نمی نماید.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری

،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

روش گرفتن لوله با دست راست

گرفتن لوله با دست راست برعکس دست چپ است، بدین ترتیب که پشت دست رو به

میز و کف دست رو به بالا  می باشد.چرخانیدن شیشه در دو حالت قبل از جوش و بعداز

جوش متفاوت است.

حالت قبل از جوش:لوله را روی 4 انگشت گرفته و با انگشت شصت آنرا حد اقل 270درجه

میچرخانیم،تا دور تادور لبه لوله حرارت دیده ویکنواخت ذوب شود.

حالت بعد از جوش: لوله را بین سه انگشت شست و سبابه وانگشت میانی گرفته

وانگشت چهارم را قدری خم کرده بطوری که اززير لوله راروی ناخن حائل شده و از بالا پائین

بطرف داخل دست برگشته و لوله روي ناخن جهارم تكيه ميكند انگشت كوجك محكم به كنار

انگشت جهارم جسبيده و به نگه داشتن لوله كمك ميكندتنها شست و سبابه لوله را ميجرخانند.

البته همه توضيحات رادركارگاه بطورعملي تمرين خواهيد كرد.

آنچه بايد در رفتار با شيشه هاي آزمايشگاهي بدانيد

شيشه بدليل غيرانعطاف پذيري،در مقابل عصبانيت و بيدقتي شما كه نسبت به آن داشته باشيد

واكنش نشان داده ترك برداشته و ميشكند پس با آرامش و حواس جمع از آن استفاده نمائيد.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه گری

وقتي كه شيشه را روي ميز ميگذاريدو يا كشو ظروف شيشه اي را باز ميكنيدبايد بارامي اينكار را بكنيد.

اگر از وسيله رداژ دار(سرسمبادهاي)و يا شيردار استفاده ميكنيداولاٌ سايز رداژها يا مغزي و پوسته شير

هم سايزباشد.دوماٌ قبل از استفاده با كمي روغن سيليكون انها را چرب نموده كه دراثرچرخش درون

يكديگرخش نيفتند خش باعث نشت بخارو مايعات در اتصالات سمباده اي ميشود،باصطلاح از آب بندي

خارج ميشوند.شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه گری

تنش

از ديگر خطراتي كه براي شيشه وجوددارد تنش (استرس است)تنش در شيشه در اثر حرارت

يا ضربه بوجود ميايد،اگر ظرف را حرارت دهيم و بلا فاصله روي ميز سرد قرار دهيم اختلاف دما

باعث انقباض شيشه شده در حالي كه قسمت هاي ديگر گرم و منبسط است وامكان شكست

ان زياد ميشود. براي چاره بايد ظرف داغ راروي صفحهاي عايق يا چوبي كه بعضا داراي سوراخ

حهت بالنهاي ته گرداست،قرارداد.عايق بودن سطح تماس باعث انتقال حرارت آرام تر ميگردد.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

شيشه های شكسته دارای لبه هاي بسيار تيزی است، پس هرگزنبايد بادست جمع آوری شوند.

لوازمی كه قسمتی از ان  شكسته نيز بايد سريع تعمير شده يا تيزی ان گرفته شودتااز خطرزخمی

شدن مصون مانيم.اگر وسيلهاي بايد تعمير شود حتما تميز و عاری از مواد شيميايی گردند چون

دراثر حرارت بخار شده وباعث مسموميت يا ضايعاتی مانند سرطان و امراض ديگر ميشود.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

تميز كردن شيشه ها و فيلتر ها

ادوات شيشه ای كه با شستن پاك نميشوندبا حلالهای زير پاك خواهند شد

چربی وگريس:تتراكلريد كربن((ccl4يا يك حلال آلی ديگر

آلبومن (CLH) : اسيدهيدروكلريدريك

مواد آلي:خواباندن ادوات بمدت 12ساعت در اسيدسولفوريك غليظ ( H2SO4 ) وكمی نيترات پتاسيم

( KNO3 ) وپركلرات وسپس آب كشيدن كامل آنها

اكسيدمس (CUO ) ولكه هاي آهن (Fe): اسيد كلرهيدريك همراه كلرات پتاسيم

سولفات باريم: اسيدسولفوريك غليظ وداغ

بقاياي جيوه (Hg) : اسيد نيتريك داغ وغليظ

سولفيت جيوه: تيزاب سلطانی داغ

كلريد نقره (AgCl): هيپوسولفيت سديم (NaSo3)

نکته: برای پرداخت لبه شیشه شکسته مشعل گاز و اکسیژن(هواٰگاز) نیاز است و  شعله آزمایشگاهی

حرارت لازم برای ذوب پیرکس را ندارد.تنها میتواند شیشه های قلیائی را نرم کند.

شیشه گری،آموزش شیشه گری،شیشه کاری،ساخت شیشه،مدرک شیشه گری،هنرشیشه،کلاس آموزشی،شیشه گر

شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی اشاره به انواع تجهیزات، به طور سنتی از شیشه ساخته شده، مورد استفاده برای آزمایش های علمی و کار های دیگر در علم، به ویژه در شیمی و زیست شناسی آزمایشگاه.

شیشه ای بوروسیلیکات به خصوص، پیشگام توسط اتو شوت، و یا شیشه ای sodalime ترجیح داده می شوند انواع شیشه ای برای آزمایش های علمی و کار های دیگر در علم، به ویژه در شیمی و زیست شناسی آزمایشگاه.

استفاده از شیشه های در کاربردهای آزمایشگاهی است به عنوان امری عادی آن را به عنوان یک بار به دلیل ارزان تر، کمتر شکستنی، plasticware بود. با این حال، برنامه های خاصی هنوز هم نیاز به ظروف شیشه ای به دلیل بی اثر، شفاف، حرارت مقاوم در برابر، و آسان برای سفارشی است.

انواع مختلفی از شیشه ای، هر مورد استفاده برای مقاصد مختلف وجود دارد. بوروسیلیکات شیشه ای، که معمولا در بطری معرف استفاده می شود، می تواند تنش های حرارتی مقاومت در برابر. شیشه کوارتز، است که در کووت مشترک، می تواند درجه حرارت بالا مقاومت در برابر و در بخش های خاصی از طیف الکترومغناطیسی شفاف است.

تاریک (اکتینیک) شیشه ای قهوه ای یا کهربا، است که در بطری های ذخیره سازی تاریک مشترک، می توانید ماوراء بنفش و اشعه مادون قرمز را مسدود کند. شیشه ای سنگین دیوار است که در راکتورهای فشار شیشه های مشترک، می توانید برنامه های کاربردی تحت فشار را تحمل کند.

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری
شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

بسیاری از انواع مختلف از آیتم ظروف شیشه ای آزمایشگاهی وجود دارد که عبارتند از:

فنجان استوانه ای شکل ظروف ساده استفاده می شود برای برگزاری معرف و یا نمونه است.
بطری ظروف شیشه ای باریک کلفت، معمولا مخروطی یا کروی استفاده می شود، در

یک آزمایشگاه برای برگزاری معرف و یا نمونه است.
بطری ظروف با دهانه باریک به طور کلی به معرف فروشگاه یا نمونه استفاده می شود.

بطری های کوچک ویال نامیده می شود.
قوطی و ظروف استوانه ای با دهانه های گسترده ای که ممکن است مهر و موم شده است.

شیشه بل استفاده می شود که شامل جاروبرقی.
عینک تماشا ظروف شیشه ای کم عمق به عنوان یک سطح اواپراتور و یا برای پوشش

یک بشر استفاده می شود.
استوانه مدرج ظروف استوانه ای استفاده می شود برای اندازه گیری حجمی می باشد.
میله همزن استفاده می شود به مخلوط مواد شیمیایی است.
برتس استفاده می شود برای متفرق مقادیر دقیق معرف مایع.
خازن استفاده می شود برای خنک مایعات داغ یا بخار.
دود لوله استفاده می شود به دست آوردن مواد از طریق یک دهانه باریک.
دسیکاتور ساخت و ساز شیشه ای استفاده می شود برای خشک مواد و یا نگه داشتن مواد خشک.
لوله های شیشه ای قطعات استوانه ای از ظروف شیشه ای برای نگهداری و یا مواد حمل و نقل.
اتاق های تقطیر شیشه ای برای تقطیر استفاده می شود.
پیپت شیشه ای استفاده می شود برای حمل و نقل در مقادیر بسیار دقیق مایعات.
لوله های آزمایش توسط شیمیدانان برای نگهداری، مخلوط، حرارت و یا مقادیر کمی از مواد شیمیایی

جامد یا مایع، به ویژه برای آزمایش کیفی و سنجش مورد استفاده قرار
ظروف شیشه ای آزمایشگاهی به سلول های فرهنگ زندگی استفاده می شود.
حندجنس مقاصد صلح آمیز خشک کردن از اثری از آب و یا سایر ناخالصی ها به نمونه های رایگان استفاده می شود.
شیشه ای ظروف تبخیر استفاده می شود برای تبخیر مواد.
اسلاید میکروسکوپ نوارهای باریک برای نگهداری موارد زیر میکروسکوپ است.

ترین ظروف شیشه ای آزمایشگاهی در حال حاضر تولید انبوه، اما آزمایشگاه های بزرگ ممکن

است یک دمنده شیشه ای برای ساخت قطعات تخصصی استخدام می کنند. این ساخت و ساز

به شکل یک زمینه تخصصی از داستان های کوتاه نیاز به کنترل دقیق شکل و ابعاد.

علاوه بر تعمیر گران قیمت و یا مشکل به جای ظروف شیشه ای، داستان های کوتاه علمی

معمولا شامل ادغام بخش های مختلف از جمله شیشه ای به عنوان مفاصل شیشه ای و لوله

، دریچه های اتصال، تکه گذار، و / یا ظروف شیشه ای و یا بخش های دیگر آنها را به شکل آیتم ها

از ظروف شیشه ای، مانند منیفولدهای خلاء، از بطری واکنش خاص، و غیره شیشه،آلات

،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

انواع مختلف مفاصل و دریچه های اتصال به طور جداگانه در دسترس هستند و می آیند با

طول لوله شیشه ای است، که به شیشه گر ممکن است به ترکیب به تکه دیگری از

ظروف شیشه ای استفاده ذوب شده.

در هنگام استفاده، ظروف شیشه ای آزمایشگاهی است که اغلب در محل با بست ساخته شده

برای این منظور، که به همین ترتیب متصل شده و در محل توسط غرفه و یا قفسه برگزار.

این مقاله را پوشش می دهد جنبه های ظروف شیشه ای آزمایشگاهی که ممکن است مشترک

برای انواع مختلفی از ظروف شیشه ای و ممکن است به طور خلاصه توصیف اقلام ظروف چند در

مقالات دیگر نمی شود. ظروف شیشه ای توصیف می تواند پیچیده از تولید کنندگان نام متضاد برای

ظروف شیشه ای فراهم می کند.

برای مثال، ChemGlass را یک دریچه شیشه ای، Kontes خواستار یک پلاگین شیشه ای.شیشه،آلات

،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

مفاصل شیشه ای زمین متشکل از تمام شیشه ای سرعت و به راحتی دستگاه نشت تنگ متناسب با هم.
اتصالات شیشه ای یا آداپتور قطعات ظروف توخالی با مفاصل شیشه ای زمین باز در یک یا هر دو به پایان می رسد.
قلابها آستین لوله استوانه ای با قلابها مورد استفاده به ضمیمه شلنگ و لوله قابل انعطاف به ظروف می باشد.
رایگان کلیپ های کک و دیگر روش های بستن می توان مورد استفاده برای نگهداری ظروف با هم.
لوله های شیشه ای، T-اتصال دهنده ها، و Y-اتصالات ممکن است به عنوان متصل قطعات استفاده می شود.
شیردان لاستیک یا جلو ممکن است ظروف با هم نگه دارید.شیشه،آلات،آزمایشگاهی،

ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

دریچه شیشه ای
سوپاپ استفاده می شود برای تغییر مسیر جریان از طریق لوله های. دو نوع دریچه های مورد

استفاده در ظروف شیشه ای آزمایشگاهی هستند دریچه دریچه و سوپاپ کن. این و شرایط

دیگر مورد استفاده قرار زیر به طور مفصل تعریف از آنجایی که آنها ملزم به تضاد با منابع مختلف است.

دریچه دریچه
و دریچه های اتصال یک پلاگین دستکاری صاف یا روتور با یک دسته، که متناسب به یک مشترک

زن شیشه ای زمین مربوطه. جرثقیل قفل اغلب بخش هایی از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

مانند برتس، قیف جدا، از بطری Schlenk، و ستون مورد استفاده برای ستون کروماتوگرافی است.

سوپاپ موضوع
شیر سماوری موضوع به میزان قابل توجهی در شیمی حساس به هوا به عنوان زمانی

که یک کشتی باید به طور کامل در مورد بمب Schlenk بسته می شود استفاده می شود.

ساخت یک سوپاپ رشته شامل یک پلاگین با یک کلاه رشته که ساخته شده به طوری که آنها

با نخ بر روی یک تکه مربوطه را از شیشه ای زن مناسب است. درهم کوبیدن پلاگین در بخش

راه اول یک یا چند حلقه ای، ساخته شده از لاستیک یا پلاستیک، در نزدیکی پایگاه پلاگین، که

مهر و موم مشترک زن را از جو بیرونی. درهم کوبیدن سوپاپ تمام راه در درگیر نوک پلاگین با

انقباض اریب در شیشه ای، فراهم می کند که مهر و موم دوم. این مهر و موم منطقه فراتر از

اریب کن و حلقه ای که قبلا ذکر شد جدا می کند.شیشه،آلات،آزمایشگاهی،

ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

با شاخه جامد، یک لوله و یا منطقه بالا و پایین های مخروطی و تبدیل دسترسی به کنترل پلاگین وجود دارد.

در تعدادی از موارد آن است که مناسب به طور کامل حذف یک پلاگین است که می تواند دسترسی به

منطقه فراتر از اریب کن به من بدهید. شاخه ها به طور کلی از یک پلاستیک بی اثر مانند PTFE ساخته

شده و در چنین راهی که آستین را می توان بدون چرخش پلاگین تبدیل به آستین رشته متصل شده است.

تماس با مخروطی است که توسط یک حلقه ای مجهز به نوک پلاگین و یا توسط پلاگین خود ساخته

شده است. چند مثال که در آن پلاگین در شیشه ای وجود دارد. در مورد شاخه های شیشه ای،

تماس با مشترک است که همیشه یک لاستیک O- حلقه اما آنها هنوز هم در معرض ابتلا به خرد

است.شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش

،شیشه الات،شیشه گری

شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش،شیشه الات،شیشه گری

همه شاخه جامد هستند. برخی شاخه با یک T-محل اتصال خسته شدم. در این سیستم پلاگین فراتر

از آستین رشته گسترش و طراحی شده است به شکل یک مهر و موم شده با اتصالات لوله شیشه ای

و یا شیلنگ ها. شفت از پلاگین از فراتر از آستین رشته به T-محل اتصال درست قبل از تماس با پلاگین

های مخروطی خسته شدم. زمانی که پلاگین به طور کامل مهر و موم شده، منطقه فراتر از اریب کن

از شفت پلاگین و همچنین با مته سوراخ کردن که از شفت آن منجر جدا شده است. هنگامی که

تماس پلاگین های مخروطی منتشر شده است، دو منطقه به یکدیگر قرار می گیرند. این دریچه ها

نیز به عنوان یک جایگزین آزاد چربی به دریچه های اتصال بی حوصله مستقیم مشترک به بطری

Schlenk استفاده می شود. تقارن بالا و طراحی مختصر از این دریچه ها نیز آنها را برای سر پوش

لوله NMR محبوب ساخته شده است. چنین لوله NMR می تواند گرم بدون از دست دادن تشکر حلال

به مهر و موم گاز تنگ شیر است. لوله NMR با شاخه T با مته سوراخ کردن به طور گسترده ای

به عنوان لوله های . جوان NMR، پس از نام تجاری از دریچه اغلب برای این منظور استفاده به نام

شناخته شده است. تصاویر از لوله های J. جوان NMR و یک آداپتور لوله J. جوان NMR در گالری می باشد.شیشه،آلات،آزمایشگاهی،ظروف،آزمایشگاه،شیشه ای،آزمایش،ساخت،تولید،ظرف آزمایش

،شیشه الات،شیشه گری

صنایع تولیدی شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن

پیرکس فن

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

صنایع تولیدی شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن

اولین ، بزرگترین و تنها کارخانه تولید شیشه آلات آزمایشگاهی در ایران

تولید انواع شیشه الات ازمایشگاهی، تحقیقاتی، صنعتی، تزئینی و دکوری

تولید کننده انواع فلومترهای شیشه ای آزمایشگاهی و صنعتی در سایزهای

مختلف و شیشه های آزمایشگاهی ، ظروف حجمی و ظروف آزمایشگاهی

تولید کننده انواع پایلوت های صنعتی و نیمه صنعتی.قیمت ظروف شیشه ای

تولید انواع لوله آزمایش ساده و درپیچ دار قابل اتوکلاو و لوازم شیشه ای .

واردات انواع تیوب و میله های بروسیلیکات ( شفاف و رنگی) ، کوارتز ، سودا و نئون

واردات انواع محصولات پلاستیکی،ظروف پلاستیکی و لوازم پلاستیکی آزمایشگاهی قابل اتو کلاو و

تحقیقاتی. قیمت ظروف شیشه ای آزمایشگاهی،خریدشیشه های آزمایشگاهی،قیمت ظروف شیشه ای

ساخت وطراحی فروش انواع ماشین آلات، لوازم شیشه گری و تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی

برش و مدرج نمودن انواع تیوب جهت پایلوت های صنعتی و تحقیقاتی

راه اندازی و آموزش کارگاه های شیشه گری و مراکز دانشگاهی

کالیبراسیون انواع شیشه آلات آزمایشگاهی براساس استاندارد ایزو

۱۷۰۲۵ و ظروف حجمی آزمایشگاهی .شیشه های آزمایشگاه شیمی

دارای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و رضایت مندی مشتری (۱۰۰۰۲)

دارای لوگوی تجاری ثبت شده جهت تولید ، صادرات و واردات،خریدوفروش،قیمت

دارای دو حضور پر رنگ و موفق در نمایشگاه بین المللی ایران هلث

کاملترین و مجهزترین غرفه شیشه آلات آزمایشگاهی شرکت کننده در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

مرکز صنایع تولیدی پیرکس فن در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ گردیده است.

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

تجهیزات آزمایشگاهی،فروش تجهیزات آزمایشگاهی،استاندارد آزمایشگاه،وظایف کارشناس آزمایشگاه

ظروف شیشه ای آزمایشگاهی ،  ظروف تزئینی ، ظروف دکوری، تجهیز آزمایشگاه صنعتی ، تجهیز آزمایشگاه میکروبیولوژی،قیمت شیشه،خرید،

ساخت شیشه آلات تخصصی طبق نقشه اعم از کوارتز و بروسیلیکات و شیشه آلات متداول آزمایشگاهی

 فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروششیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

شیشه آلات آزمایشگاهی,شیشه الات ازمایشگاهی,قیمت,خرید,ساخت,فروش

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را در سایت ثبت نمایید و مشترک خبرنامه شوید

rss linkedin tumblrgoogle google-plus facebookinstagram